THÔNG TIN LÃI SUẤT

Thông tin về lãi suất hiện hành áp dụng cho Hợp đồng bảo hiểm:

Lãi suất tạm ứng từ Giá trị hợp đồng

(Khoản giảm thu nhập đầu tư phát sinh từ khoản tạm ứng tiền mặt và tạm ứng nộp phí bảo hiểm tự động)

6,50%

 

Lưu ý: Lãi suất này được áp dụng đến khi có thông báo mới