Tổng quan thị trường bảo hiểm nhân thọ 9 tháng đầu năm 2012

  • 0
  • Sep 23, 2014

Kinh tế-xã hội nước ta chín tháng qua tiếp tục đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức. Kinh tế thế giới trầm lắng với khủng hoảng nợ công tại một số nước Châu Âu tiếp tục gây bất ổn lớn. Hoạt động đầu tư trì trệ cùng với xuất khẩu giảm ở hầu hết các nền kinh tế dẫn đến tăng trưởng giảm sút. Ở trong nước, thị trường tiêu thụ hàng hóa bị thu hẹp dẫn đến hàng tồn kho ở mức cao. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) chín tháng năm 2012 ước tính tăng 4,73% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 5,77% của chín tháng năm 2011.

Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện chín tháng năm 2012 theo giá hiện hành ước tính đạt 708,6 nghìn tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước và bằng 35,8% GDP. Thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/9/2012 đạt 9526,4 triệu USD, bằng 72,1% cùng kỳ năm trước, Kim ngạch hàng hóa xuất chín tháng năm 2012 đạt 83,8 tỷ USD, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu đạt 83,7 tỷ USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2011

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2012 tăng 2,2% so với tháng trước. Chỉ số giá tháng này tăng chủ yếu do tác động của nhóm thuốc và dịch vụ y tế và nhóm giáo dục, trong đó nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 17,02% (riêng dịch vụ y tế tăng 23,87%); nhóm giáo dục tăng 10,54% (riêng dịch vụ giáo dục tăng 12,16%).

Số lượng hợp đồng khai thác mới trong 09 tháng 2012 đạt mức tăng trưởng cao với 695.953 hợp đồng (sản phẩm chính), tăng 11% so với cùng kỳ. Cơ cấu số lượng hợp đồng khai thác mới sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trong 9 tháng năm 2012 như sau: hỗn hợp chiếm 39,1%; tử kỳ chiếm 36,3% đầu tư chiếm 24,2%; sản phẩm trọn đời và sản phẩm bảo hiểm trả tiền định kỳ chiếm 0,39%. Số lượng hợp đồng khôi phục hiệu lực (sản phẩm chính) trong 9 tháng đầu năm là 74.702 hợp đồng tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhóm sản phẩm khôi phục nhiều nhất là: Sản phẩm bảo hiểm tử kỳ (35.002 hợp đồng) và sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp (34.945 hợp đồng). Số lượng hợp đồng hết hiệu lực trong kỳ là 606.926 hợp đồng tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số lượng hợp đồng có hiệu lực cuối kỳ là 4.641.518 hợp đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Tổng mức trách nhiệm mà các DNBH Nhân thọ đang nắm giữ là 543 nghìn tỉ đồng tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái trong đó mức trách nhiệm của các sản phẩm chính đạt 396 nghìn tỉ đồng tăng 23%, mức trách nhiệm của các sản phẩm phụ đạt 146 nghìn tỉ đồng tăng 29%. Nhóm sản phẩm bảo hiểm có mức trách nhiệm cao nhất là sản phẩm đầu tư với tổng mức trách nhiệm là 205 ngàn tỉ.

Phí bảo hiểm định kỳ năm đầu trong 9 tháng đầu năm 2012 đạt 3.573 tỉ đồng tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, phí bảo hiểm đóng một lần là 50 tỉ đồng bằng với cùng kỳ năm trước. Tổng phí khai thác mới trong 9 tháng đầu năm đạt 3.623 tỉ đồng tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Tổng phí bảo hiểm toàn thị trường là 12.914 tỉ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm sản phẩm có tỉ trọng sản phẩm phí cao vẫn là sản phẩm hỗn hợp chiếm 67,5% (8.721 tỉ đồng), sản phẩm đầu tư là 23,3% (3.007 tỉ đồng), sản phẩm phụ chiếm 6,1 % (793 tỉ đồng). 

Tổng số tiền các doanh nghiệp bảo hiểm chi trả quyền lợi cho các khách hàng trong 9 tháng năm 2012 là 6.126 tỉ đồng. Tổng số trả tiền bảo hiểm là 4.034 tỉ đồng. Tổng số giá trị hoàn lại là 1.449 tỉ đồng.

Tính đến hết tháng 9 năm 2012, tổng số lượng đại lý có mặt trên thị trường là 224.438 người tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Số lượng đại lý mới tuyển dụng trong 9 tháng đầu năm 2012 là: 109.214 người tăng 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

(Nguồn: Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam)

Add new comment

Các tin khác